Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1.ÜYELİK KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Şirketimiz Cosming’in İşbu veri tabı ağı üyelik sözleşmesi ("Sözleşme") ile cosming.com uygulamasının ve bu uygulamaya üyelerin (“Üye”) giriş yapabilmesi, COSMİNG’in sahip olduğu veri tabanı ağının bu Sözleşme’de ve www.cosming.com web sitelerinde belirtilen şart ve koşullar çerçevesinde Üye tarafından database in  kullanılmasını sağlamak ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

 

2. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE ÜYELİK

İşbu Sözleşme, Üye’nin uygulamada kayıt sürecinde üyelik için ayrılan bölüme gerekli bilgileri girerek ve/veya gerekli adımları tamamlaması ve işbu Sözleşme’yi okuyarak “Okudum, kabul ediyorum” ibaresini işaretleyerek üye olması ile yürürlüğe girecektir. Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir. Üye’nin üyelik için gerekli aşamaları başarıyla tamamlamasını takiben, COSMİNG Üye’nin üyeliğe engel bir durumu olmadığı takdirde üyeliği aktif hale getirecektir.

 

3. HİZMETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

3.1 COSMİNG, işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkını Web Sitesi ve/veya mobil uygulamaları vasıtasıyla güncellemek suretiyle saklı tutar.

3.2 Üye, COSMİNG’in Web Sitesi ve mobil uygulamaları vasıtasıyla kullanmakta olduğu database üzerinden sistemde kayıtlı olan bilgilere ulaşabilecek ve hazırlamış kişiye özel dökümanlarını istediğ zaman silebilir, revize edebilecektir. COSMİNG, söz konusu bilgilerin doğruluğundan Üye’nin kontrol ettiği anda sorumludur. Üye, bu bilgilerin sıklıkla değişebileceğini ve COSMİNG’ya bu bilgilerin güncellenmesi/değişmesi nedeniyle herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceğini kabul eder

3.3 Üye, işbu Sözleşme kapsamında COSMİNG tarafından sunulan mobil uygulama hizmeti üzerinden yararlanabilecektir.

3.4 COSMİNG’in Üye’ye karşı sorumluluğu işbu Sözleşme kapsamında verilen hizmetlerin Üye tarafından kullanılması sırasında meydana gelen, Üye’nin kusuru olmaksızın, doğrudan COSMİN’in kusurundan kaynaklanan Üye’nin doğrudan zararları ile sınırlıdır.

3.5 Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ancak Üye’nin söz konusu hizmetlerin karşılığı olan ve COSMİNG tarafından belirtilen ücreti ödemesi durumunda kullandırılacağını, ücretlere ilişkin ödemelerin tam ve zamanında yapılmaması veya kendisinden üyelik kapsamında bilgi talep edilen konularda güncel, doğru ve eksiksiz bilgi vermemesi halinde, bu Sözleşme’yi ihlal edilmiş sayılacağını, COSMİNG tarafından kullanımın durdurulabileceğini veya Üye’ye bildirilmeksizin üyelik hesabının kapatılabileceğini kabul eder.

3.6 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, COSMİNG işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, COSMİNG için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için COSMİNG’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep kapsamına, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, COSMİNG’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Web Sitesi ve mobil uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla COSMİNG’in makul kontrolü haricinde gelişen ve COSMİNG’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar girmektedir.

 

4. HİZMETE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

4.1 Üye, web veya mobil uygulamaya giriş yaparken ve üyeliği sırasında herhangi bir şekilde verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden sorumludur. COSMİNG, Üye’nin bilgilerinin herhangi bir şekilde doğru veya güncel olmadığını tespit etmesi halinde, Üye, COSMİNG tarafından üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul eder.

4.2 COSMİNG’in kullanımına sunduğu mobil uygulamada, üyelik gerçekleştiren Üye sadece kendi kullanımı için mobil uygulamayı kullanabilir. Üye, herhangi bir nedenle mobil uygulamayı üçüncü bir kişiye kullandıramaz. Aksi durumda oluşacak tüm sorumluluk ve yükümlülükler üyeye aittir.

4.3 Üye, COSMİNG’e ait web sitelerini sadece kullanmakta olduğu programları/araçları, hukuka ve kullanım amacına uygun kullanabilir. Üye, web sitesini ticari amaçla gelir elde etmek de dahil kullanmak olduğu verileri ilgili dökümanına kaydetmek dışında başka bir amaçla kullanamayacağını, kullanımı sırasında COSMİNG’in kullanım şartlarına ve hukuka uygun davranacağını ve başka bir amaçla kullanması halinde COSMİNG’ya ve/veya 3. kişilere vereceği doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu olacağını ve hatta elde ettiği ticari kazancı COSMİNG’e iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. COSMİNG’in, Üye’den kaynaklanan nedenlerle 3. kişilere yapmak durumunda kalacağı ödemelere ilişkin Üye’ye rücu hakkı saklıdır.

4.4 Üye, COSMİNG’in işbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetin bedelini ve ücretlendirme şart ve koşullarını, promosyon ve sair uygulamaları serbestçe tayin etme hakkını haiz olduğunu ve bunların farklı üyelere farklı şekilde ve şartlarda, münferiden COSMİNG’in takdirine bağlı olarak uygulanabileceğini kabul ve beyan eder. Üye bundan dolayı hiçbir hak iddia edemez.

4.5 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin bedelinin ve ödeme şartlarının COSMİNG’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarında yer aldığının ve zaman zaman bu mecralarda güncellendiğinin bilincindedir. Üye, hizmeti almadan önce COSMİNG’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarından ücreti ve ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle yükümlü olduğunu ve bu mecralarda yapılan güncellemeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üye’nin tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, COSMİNG’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarında belirttiği ve/veya ilgili mevzuattan kaynaklanan faiz de dahil her türlü hakkını kullanabileceğini ve COSMİNG’in geç ödemeden kaynaklanan zararlarını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 Üye, teknik altyapıdan kaynaklanan ve/veya elektrik kesintisi de dahil olmak üzere bununla sınırlı olmamak üzere COSMİNG'den bağımsız olarak ortaya çıkabilecek durumlar üçüncü şahıslar, idari ve ceza yaptırımlar ve sair herhangi bir nedeniyle ortaya çıkan hizmet kesintileri ötürü işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin tam ve eksiksiz sunulamamasından COSMİNG’in sorumlu olmadığını, bunlara ilişkin COSMİNG’dan herhangi bir tazmin talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7 Üye, üyelik hesabının, şifresinin gizliliğinden ve web uygulamanın kullanıldığı araçların güvenliğinden sorumludur. Bunların 3. kişilerin eline geçmesi/çalınması/kaybedilmesi halinde, Üye, üyelik bilgilerinin 3. kişilerce kullanılmasından münferiden sorumlu olduğunu ve böyle bir durumda derhal COSMİNG’e bilgi vermekle yükümlü olduğunu ve COSMİNG’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, bunlara ilişkin COSMİNG’den herhangi bir tazmin talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8 Üye, web aracının tam ve düzgün çalışmasından ve dolayısıyla Üye’den kaynaklanan herhangi bir nedenle işbu Sözleşme kapsamındaki web hizmetinden faydalanamaması halinde, COSMİNG’in herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. COSMİNG, internet kaynaklı bulunduğu alandan kaynaklı erişim problemlerinden diğer üyelerin veya 3. kişilerin Üye’ye verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan da sorumlu değildir.

4.9 COSMİNG, Web Sitesi veya mobil uygulamasında yer alan bütün alan adı, logo, her türlü veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe, Üye tarafından ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.

 

5. ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1 Üye, ödemeye ve ücretlendirmeye ilişkin şart ve koşulların güncel bilgilerinin Web Sitesi ve mobil uygulamada yer aldığını ve bunları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.2 Ödeme sistemleri COSMİNG’in kendi inisiyatifi ile belirlenmektedir.COSMİNG bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesi veya mobil uygulama üzerinden duyuracağı yeni ödeme sistemlerini de hayata geçirebilir. Üye, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden duyurulan bu koşulları şimdiden kabul edeceğini beyan eder.

5.3 COSMİNG, Üye tarafından yapılan ödemelere ilişkin faturayı Üye’ye e-posta vasıtası ile e-fatura olarak gönderecektir. Üye, e-postasına ilişkin güncel bilginin temin edilmesinden münferiden sorumludur.

5.4 Üye’nin ödeme yükümlülüğünün tam, zamanında ve gereği gibi yerine getirmemesi halinde COSMİNG’in hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

6. Gizlilik ve Kişisel Verilen Korunması

İşbu Sözleşme’nin kabulüyle, Üye’nin üyelik başvurusu sırasında verdiği bilgiler, COSMİNG tarafından azami özenle korunmaktadır. Web Sitesi ve mobil uygulama ve diğer yöntemlerle elde edilen her türlü bilgi işbu Sözleşme’nin ifası ve amacıyla kullanılacaktır. Üye, COSMİNG’ya ilettiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Mobil uygulama üzerinden Üye’ye tanımlanan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Üye, bu bilgilerini 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi durumda, oluşabilecek zararlardan Üye sorumludur. İşbu üyeliğe ilişkin Sözleşme, gizlilik politikası ve kişilerin verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Web Sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişilebilir.

 

7. SÖZLEŞME’NİN VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

7.1 İşbu Sözleşme ve üyelik, Madde 2 uyarınca başlar ve Taraflar’dan herhangi birince tek taraflı olarak feshedilinceye kadar devam eder.

7.2 COSMİNG, Üye’nin işbu Sözleşme’ye, Web Sitesi ve mobil uygulamada belirlenen kullanım şart ve koşullarına uymaması halinde hizmet sunumunu durdurabilir veya Sözleşme’yi feshedebilir. Böyle bir durumda, Üye COSMİNG nezdinde oluşmuş tüm borçlarını derhal ödemekle, COSMİNG’in Sözleşme’yi ihlal nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7.3 Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi ve üyeliği feshetmek istemesi halinde diğer Taraf’a bildirme yükümlülüğü vardır. Üye, bu bildirimi COSMİNG’in Web Sitesi veya mobil uygulamada yer alan iletişim sekmesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla yapacaktır. COSMİNG ise her türlü bildirimi Üye’nin bildirdiği e-posta adresine yapacak olup, Üye bu e-posta adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve değişiklikleri yazılı olarak COSMİNG’ya 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postasına yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. Üye’nin e-posta adresine yapılan her türlü bildirimin, bildirimin yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.

 

8. DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Üye, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda, COSMİNG’in kendi elektronik ve sistem kayıtların ve sistem kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, e-fatura ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; COSMİNG'i ve temsile yetkili kişileri yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK

 

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme kapsamında doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.