Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

    Kozmetikte Kalite Kontrol Analizleri

    Kozmetik ürünlerin kalite kontrolü, kozmetik ürünün sahip olduğu özelliklerin standart tanımlara uygun olup olmadığının ve bunu raf ömrü boyunca sürdürüp sürdürmediğinin test edilmesidir. Kalite kontrol analizleri, kılavuzlar çerçevesince belirtilen standartlara uyumu ve spesifikasyonları kontrol etmeye yönelik olup, hammadde ve ürünün kalite, güvenlilik ve etkinliğini saptamak için önemlidir. Bu analizler; (i) fizikokimyasal kontroller; fiziksel, fizikokimyasal ve kimyasal özelliklerin belirlenmesi (renk, koku, sıcaklık, yoğunluk, viskozite, pH, partikül boyutu vb.), hammaddelerin, koruyucuların, UV filtre, suda çözünen/yağda çözünen vitaminlerin, boya ve sürfaktanların miktar tayini, kontaminasyon (ağır metal, alerjen maddeler, vb.) ve safsızlıkların belirlenmesi, (ii) mikrobiyolojik kontroller; toplam aerobik mezofilik mikroorganizma sayımı , patojenik mikroorganizma tespiti, koruyucu hammaddelerin etkinliğinin belirlenmesi, kullanım ve hava/yüzey/personel denetimi, ve (iii) stabilite çalışmaları (uzun süreli, hızlandırılmış ve stres testleri) olmak üzere 3 başlık altında yapılırlar.

    Laboratuvar koşullarında yürütülen tüm analizler, kabul görmüş uluslararası standartlara göre, kalibrasyonu yapılmış cihaz ve validasyonu tamamlanmış yöntemlerle yapılmalıdır. Kozmetik endüstrisinin hızlı gelişimi nedeniyle, etkili, düşük fiyatlı ve hızlı yöntemler tercih edilmektedir. Örneğin; duyusal analizler, ekipman ihtiyacı olmadan, görme, dokunma, koklama ve tatma gibi duyular ile kozmetik ürünü değerlendirirken, reolojik analizler, sıvıların akış ve deformasyon özelliklerinin cihazlarla test edilmesi sonucunda ürün uygulanabilirliği ve stabiliteleri hakkında bilgi verirler. Bir diğer yöntem olan X-ışını kristalografisi yöntemi ise, sıvı kristal yapı varlığı ve stabiliteyi belirlemek amacıyla kullanılır.

    Toksikolojik testler; in-vitro testler (hayvan yöntemleri ve sitotoksikoloji) ve in-vivo dermatolojik testler olarak ayrılabilir. Ayrıca, ürün ile ilgili iddiaların doğrulanması için, kozmetik performans testleri yapılmalıdır.

    Kalitenin izlenmesi ve raporlanması aşamasında ise; hataları önlemek ve işlemleri kolay izlemek amacıyla önceden planlanmış ve zamanlanmış çalışma protokolünün tasarlanması ve hammadde, ambalaj ve seri/bitmiş ürün kontrolünün yapılarak, istenilen kalitede olup olmadıklarının, yasal parametreler ve spesifikasyonlar göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir