Kozmetik ürününüz ne kadar güvenli? - Ürün Güvenliği
Makaleler

  Kozmetik Firmalarına Ve Kozmetik Alanında Faaliyete Hazırlananlara Duyuru

  TİTCK, ÜTS ile birlikte Sorumlu Teknik Elemanın önemini vurgulamak için hali hazırda kozmetik alanında hizmet veren kozmetik firmalarına ve hizmet vermek isteyenler için duyuru yayınladı. 

  Önemli duyuruda; Kozmetik Kanunu'nun bazı maddelerine atıfta bulunularak sorumlu teknik elemanın tanımını ve üreticinin yükümlülüklerini yeniden hatırlattı.

  "5324 sayılı Kozmetik Kanunu’nun “Üretici ve Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü Maddesi’nin birinci fıkrasının b bendi aşağıda belirtilmektedir:

  Üretici ve yükümlülükleri

  Madde 4- Bir kozmetik ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan veya faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi, bu Kanunun uygulanması bakımından üretici sayılır. Üreticinin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

   

  b) Bu müesseseler sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam edilmeden işletilemez.

   

  5324 sayılı Kozmetik Kanunu’nun “İdari Para Cezaları” başlıklı 5 inci Maddesi’nin birinci fıkrasının b bendinin ikinci alt bendi aşağıda belirtilmektedir:

   

  İdarî para cezaları

  Bu Kanunun;

  b) 4 üncü maddesinin;

  2) (b) bendinde belirtilen personeli istihdam etmeyen ve (c) bendi uyarınca bildirimde bulunmayan üreticiye onbin Türk Lirası,

  idarî para cezası Sağlık Bakanlığınca verilir.

  Bu Kanuna göre idarî para cezasını gerektiren fiilin tekrarı hâlinde idarî para cezaları iki kat olarak uygulanır.

  Bu maddeye göre idarî para cezası verilmiş olması, ihlâl edilen yükümlülüğün niteliğine göre gereken diğer idarî tedbirlerin ve müeyyidelerin uygulanmasına engel olmaz.

   

   

  Kozmetik Yönetmeliği’nin “Sorumlu Teknik Eleman” başlıklı 13 üncü Maddesi aşağıda belirtilmektedir:

   

  Sorumlu Teknik Eleman

  Madde 13 - Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.

  (Değişik fıkra:RG-15/7/2015-29417 2.mükerrer) Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur."